Todalen har svært gode forhold for bukkejakt og har en meget god bestand av voksen bukk. Terrenget er stort med brunstaktivitet mange steder. Store deler av terrenget er i sin naturlige forfatning uten «industrielle» inngrep. Det er marginalt med aktivitet i utmark. Det betyr at hjortestammen kan få utvikle seg på sine egne premisser.

All jakt foregår på en skånsom måte som snikjakt eller posteringsjakt kombinert med lokkejakt i brunsten. Det tillates ikke drev eller jakt med hund. 

BG 23

Brunsten starter i månedskiftet september/oktober, normalt i uke 39. Den strekker seg til slutten av oktober, uke 43. Terrenget er stort og brunsten starter noe tidligere ute ved fjorden i vest enn den gjør i fjellet inne i dalen. Normalt kan man høre sporadisk brøling fra så tidlig som 15. september. Starten på brunsten er tildels væravhengig. Det er normalt gode forhold for brunstjakt fra siste uken i september og til siste halvdel av oktober.

Før brunsten ligger de store bukkene ofte utilgjengelig til opp i fjellet og kan være vanskelig å komme i kontakt med. Denne perioden gir dermed helt unike forhold for å jakte høyt i spektakulære omgivelser, men det er svært krevende å legge ned en voksen bukk i denne perioden.

I brunsten er bukkene mer mobile og kan i prinsippet treffes i hele terrenget, men selvsagt med størst aktivitet i brunstområdene. Det er mange brunstområder i terrenget og de ligger med god spredning. Det betyr at de er mulig for flere jegere å jakte målrettet samtidig.

I midten av oktober faller løvet og sikten i terrenget blir merkbart bedre. Det åpner opp for en mer taktisk jakt hvor man spotter dyr og jakter seg inn på disse. Mot slutten av oktober og inn i november kan det også komme litt snø. Det gir gode forhold for jakt på sporsnø.

I de senere år har det ikke vært mye snø i Todalen og det har vært gode jaktforhold og forhold for hjorten helt frem til jul. På riktig føre kan det derfor være flotte jaktforhold også sent i sesongen.

BG 02

I Todalen har det vært praksis å kun selektivt ta ut spissbukk og mellomstore bukker for å skape en så god og sunn stamme av bukker som mulig. Fokus har vært på å kun ta ut svake og relativ sett små bukker, foruten om et mindre antall store bukker. Bukkejakten i Todalen tilbys således som en eksklusiv jakt for et begrenset antall jegere med mål om å legge ned en fullvoksen bukk (12+ tagger). I bukkejakten legges det opp til jakt med kun 4 - 6 jegere samtidig i terrenget. 

Med mange brunstområder og stort areal er det svært gode forhold for lokkejakt. Mange av de største bukkene er tatt på lokk. Det er ikke mye som slår følelsen av å lykkes i å lokke inn og felle en storbukk ute i terrenget. 

BG 09

Hjorten er Todalen er aktiv langt over tregrensen. Her er «søleplasser» oppe på østsiden av Hardfjellet. Nedenfor ser man innerste delen av dalen inn mot Todalssetra. Myrene og lauvskogbeltet innerst nede i dalen er et annet svært godt brunstområde som trekker store bukker ned fra fjellene omkring.